Konkurs: „The Beauty Runway & Ambasada Brytyjska”
Do wygrania 3 pojedyncze zaproszenia na event promujący brytyjskie marki kosmetyczne. Event odbędzie się 07.02.2024 w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie.

ZASADY KONKURSOWE

 • Polub profil IG @thebeauty_runway i @ukinpoland
 • Polub konkursową rolkę na profilu https://www.instagram.com/thebeauty_runway/ & https://www.instagram.com/ukinpoland/
 • Udostępnij konkursową rolkę na Stories swojego profilu oznaczając profil @thebeauty_runway i @ukinpoland
 • Odpowiedz na pytanie konkursowe w komentarzu pod rolką: „Jakie są Twoje ulubione brytyjskie marki/ kosmetyki i dlaczego”?
 • Konkurs trwa od 31.01.2024 do 03.02.2024
 • Ogłoszenie wyników: 04.02.2024

Szczegółowy Regulamin konkursu „The Beauty Runway & Ambasada Brytyjska”

§ 1. 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin konkursu „The Beauty Runway & Ambasada Brytyjska”, zwany dalej ”Regulaminem”, określa w sposób wyczerpujący zasady organizacji Konkursu przez Organizatora, w tym sposób przeprowadzania Konkursu, zasady wyboru najlepszych zadań konkursowych, prawa i obowiązki Organizatora i inne istotne postanowienia związane z Konkursem.

2. Organizatorem Konkursu jest TBRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy Al. Rzeczypospolitej 20/274, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000760083, REGON: 381912540, NIP: 9512474208 , zwany dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs odbywa się za pośrednictwem serwisu Instagram który należy do: Facebook Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zwanego/zwanej dalej „Instagram”, jednakże Konkurs nie jest stworzony, zarządzany, nadzorowany, kontrolowany ani w jakikolwiek inny sposób wspierany przez Instagram. W związku z tym Instagram nie bierze udziału w organizacji Konkursu, nie ma wpływu na jego przebieg i nie ponosi odpowiedzialności prawnej bezpośrednio z nim związanej — Organizator niniejszym zwalnia Instagram z odpowiedzialności wobec osób biorących udział w Konkursie.

4. Niniejszy Regulamin ma charakter przyrzeczenia publicznego nagrody konkursowej w myśl art. 921 § 1 i następne Kodeksu cywilnego. Przyrzekającym nagrodę konkursową jest wyłącznie Organizator. W żadnym przypadku za przyrzekającego nagrodę konkursową nie należy uznawać spółki wskazanej w ust. 3. 

5. Rozstrzygnięcie Konkursu w żaden sposób nie jest uzależnione od przypadku, stąd Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 165, z późn. zm. — dalej: u.g.h.).

6. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1025, z późn. zm. — dalej: k.c.); ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1191, z późn. zm. — dalej: pr. aut.); rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r. — dalej: RODO); ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm. — dalej: u.o.d.o.); ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1509, z późn. zm. — dalej: u.p.d.o.f.).

§ 2. 
Słowniczek

1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają, co następuje:

 • dni robocze — przez „dni robocze” należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • godziny robocze — przez „godziny robocze” należy rozumieć godziny od 8:00 do 17:00 w dni robocze;
 • komisja konkursowa — przez „komisję konkursową” należy rozumieć zespół osób, o którym mowa w § 6 ust. 1-3 Regulaminu;
 • Konkurs — przez „Konkurs” należy rozumieć wydarzenie pod nazwą „Mikołajki z Foreo” przeprowadzane w imieniu i na rzecz Organizatora w serwisie Instgram w ramach konta @thebeauty_runway, którego zasady określa niniejszy Regulamin;
 • nagroda — przez „nagrodę” należy rozumieć nagrody, o których mowa w § 5 ust. 1-2 Regulaminu;
 • opracowanie utworu — przez „opracowanie utworu” należy rozumieć utwór pochodny, który czerpie z utworu pierwotnego i w którym jest rozpoznawalny utwór pierwotny, w szczególności tłumaczenie, przeróbkę i adaptację (art. 2 ust. 1 pr. aut.);
 • Organizator — przez „Organizatora” należy rozumieć podmiot, o którym mowa w § 1 ust. 2 Regulaminu;
 • osoba biorąca udział w Konkursie — przez „osobę biorącą udział w Konkursie” należy rozumieć Uczestnika oraz osobę fizyczną, która jest zainteresowana wzięciem udziału w Konkursie, lecz nie spełnia wymagań, o których mowa w § 3 Regulaminu;
 • serwis Instagram — przez „serwis Instagram” należy rozumieć portal społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.instagram.com, który należy do podmiotu wskazanego w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 • Strony — przez „Strony” należy rozumieć Organizatora i osobę biorącą udział w Konkursie;
 • Uczestnik — przez „Uczestnika” należy rozumieć osobę fizyczną biorącą udział w Konkursie i spełniającą wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1-2 Regulaminu;
 • utwór — przez „utwór” należy rozumieć każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (art. 1 ust. 1 pr. aut.);
 • zadanie konkursowe — przez „zadanie konkursowe” należy rozumieć czynności, o których mowa w § 4 ust. 4 Regulaminu.

§ 3.
Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie może brać udział Uczestnik, który:

 • najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończył 13 lat;
 • zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • jest aktywnym użytkownikiem serwisu Instagram;
 • wykonał zadanie konkursowe, opisane w § 4 ust. 4 Regulaminu;
 • zapoznał się z niniejszym Regulaminem;
 • zapoznał się z informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.
 • W Konkursie nie może brać udziału osoba, która nie spełnia jakiegokolwiek warunku przewidzianego w ust. 1, a także osoba, która:

a) jest osobą zatrudnioną bezpośrednio przez Organizatora lub pośrednio przez inny podmiot powiązany z Organizatorem, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);

b) jest członkiem organów, przedstawicielem, pełnomocnikiem, prokurentem lub osobą w inny sposób reprezentującą Organizatora lub inne podmioty powiązane z Organizatorem, niezależnie od charakteru tego powiązania (np. powiązanie osobowe, kapitałowe, organizacyjne etc.);

c) jest małżonkiem, wstępnym, zstępnym, przysposabiającym, przysposobionym, rodzeństwem, innym krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia osób wymienionych w pkt. a-b. 

W przypadku osób niepełnoletnich, taki Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia drogą mailową na adres redakcja@thebeauty-runway.com, najpóźniej w chwili wzięcia udziału w Konkursie, oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz zgodzie na udział w Konkursie sporządzonego i podpisanego przez opiekuna prawnego Uczestnika (np. rodzica) o treści obejmującej:

 • Imię, nazwisko, numer PESEL i aktywny numer telefonu opiekuna prawnego,
 • Imię i nazwisko oraz link do profilu na Instagramie osoby niepełnoletniej,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz spełnieniu wszelkich obowiązków wynikających z Regulaminu,
 • Oświadczenie o zgodzie na udział w Konkursie.

§ 4.
Zasady przeprowadzania Konkursu

1. Konkurs odbywa się od dnia 31.01.2024 r. do dnia 03.02.2024 r. w serwisie Instagram — z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku:

 • blokady konta/strony Organizatora przez Instagram — wszystkie terminy przewidziane w niniejszym Regulaminie ulegają wydłużeniu o czas trwania blokady konta/strony;
 • wystąpienia okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć przy ogłoszeniu Konkursu, np. skasowania konta/strony — Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Konkursu przed terminem wskazanym w ust. 1, w tym zakończenia Konkursu bez przyznania nagród konkursowych. W takiej sytuacji osoby biorące udział w Konkursie zostaną powiadomione o zakończeniu Konkursu na tablicy Instagram @thebeauty_runway.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wykonać zadanie konkursowe, opisane w ust. 4 i dokonać jego prawidłowego zgłoszenia. Zadanie konkursowe, za które może zostać przyznana nagroda konkursowa, o jakiej mowa w § 5 ust. 1-2 Regulaminu, polega na tym, że każdy Uczestnik biorący udział w Konkursie powinien:

 • Polubić profil IG @thebeauty_runway i @ukinpoland
 • Polubi konkursową rolkę na profilu https://www.instagram.com/thebeauty_runway/ i i @ukinpoland
 • Udostępnić konkursową rolkę na Stories swojego profilu oznaczając profil @thebeauty_runway
 • Odpowiedzieć na pytanie konkursowe w komentarzu pod rolką: „Jakie są Twoje ulubione brytyjskie marki/ kosmetyki i dlaczego”?
 • Konkurs trwa od 31.01.2024 do 03.02.2024
 • Ogłoszenie wyników: 04.02.2024

4. Organizator zastrzega możliwość doprecyzowywania przez siebie szczegółów czynności, o których mowa w ust. 4 — z zastrzeżeniem, że doprecyzowywanie szczegółów czynności nie może istotnie zmieniać charakteru poszczególnych czynności i charakteru zadania konkursowego.

5. Doprecyzowanie przez Organizatora szczegółów czynności zgodnie z ust. 5 nie stanowi zmiany Regulaminu — zgodnie z § 15 ust. 3 lit. a Regulaminu.

6. Doprecyzowanie szczegółów czynności zgodnie z ust. 5 jest skuteczne, jeżeli Organizator przekazał osobom biorącym udział w Konkursie informacje z tym związane poprzez:

 • zamieszczenie postu w serwisie Instagram na tablicy na koncie @thebeauty_runway lub
 • wysłanie wiadomości prywatnych do osób biorących udział w Konkursie lub
 • wysłanie wiadomości na adresy elektroniczne podane przez osoby biorące udział w Konkursie.

7. Zakazuje się dokonywania zgłoszeń zadań konkursowych, które:

 • nawołują do przemocy wobec jakichkolwiek istot żywych, w tym zwierząt, lub pochwalają taką przemoc;
 • propagują jakikolwiek faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa;
 • nawołują do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, lub pochwalają taką nienawiść;
 • znieważają grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości;
 • zniesławiają lub znieważają jakąkolwiek osobę;
 • naruszają dobra osobiste jakiejkolwiek osoby, w tym jej prawo do ochrony wizerunku;
 • w inny sposób niż określony w lit. a-f są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub dobrymi obyczajami;
 • zawierają wulgaryzmy lub inne treści o charakterze obraźliwym;
 • nawołują do zachowań niebezpiecznych lub pochwalają takie zachowania;
 • służą promocji lub reklamie innych podmiotów niż Organizator.
 • Każdy Uczestnik jest zobowiązany wykonać zadanie konkursowe, o którym mowa w ust. 4, oraz dokonać jego zgłoszenia osobiście, bez pośrednictwa osób trzecich. 

8. Każdy Uczestnik jest zobowiązany zapewnić, aby wykonanie zadania konkursowego oraz jego zgłoszenie w Konkursie nie naruszało żadnych praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności dóbr osobistych, wizerunku, praw autorskich, praw własności przemysłowych.

9. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko takiego zadania konkursowego, do którego efektów przysługują mu pełne i wyłączne prawa autorskie — zarówno majątkowe, jak i osobiste, oraz posiada wystarczające zgody na rozpowszechnianie wizerunku osoby przedstawionej na zdjęciu, w tym zapoznała tę osobę z Regulaminem oraz obowiązkiem informacyjnym Konkursu. W celu uniknięcia wątpliwości, w przypadku niepełnoletnich Uczestników, wszelkie obowiązki wynikające z niniejszego postanowienia dotyczące praw autorskich oraz zgód na rozpowszechnianie wizerunku (również o których mowa w §9 poniżej) zobowiązany jest spełnić opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika.

10. Każdy Uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednego zadania konkursowego.

11. Każdy Uczestnik powinien dokonać zgłoszenia zadania konkursowego w terminie od dnia 31.01.2024 r. do dnia 03.02.2023 r.

12. Organizator zastrzega możliwość kasowania, usuwania lub niszczenia przez siebie zadań konkursowych, które naruszają ust. 8 — bez uprzedzenia Uczestnika.

§ 5.
Nagrody konkursowe 

1. Za najlepiej wykonane zadanie konkursowe, Komisja wybierze zwycięską 3 osoby. Organizator przyzna nagrody rzeczowe:

3 wybrane osoby, które napiszą najciekawszy komentarz i spełnią wszystkie warunki konkursu otrzymają pojedyncze zaproszenie na event promujący brytyjskie marki kosmetycze, który będzie miał miejsce w Ambasadzie Brytyjskiej w dniu 07.02.2024 o godz. 17.00. Zaproszenia zostaną doręczone mailowo, na wskazany w wiadomości adres.

Wygrywają osoby, które napiszą najciekawszy komentarz, opowiedzą najciekawszą historię. Oceniana będzie pomysłowość, szczerość, i autentyczność wypowiedzi.

2. Nagrody wskazane w ust. 1 nie podlegają ani wymianie na inną nagrodę rzeczową, ani wypłacie Uczestnikowi w formie pieniężnej, w szczególności w ramach wymiany nagrody rzeczowej na jej równowartość pieniężną.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że nagrody konkursowe nie muszą posiadać wartości ekwiwalentnej do wartości zadania konkursowego, tj. wartość nagrody konkursowej nie musi w pełni odpowiadać wartości wykonanego zadania konkursowego. W konsekwencji Uczestnikowi nie przysługują roszczenia o przyznanie nagrody dodatkowej czy też wyrównanie wartości zadania konkursowego — niezależnie od korzyści uzyskanych przez Organizatora w wyniku eksploatacji efektów zadania konkursowego, które zostało zgłoszone przez Uczestnika.

4. Każdemu Uczestnikowi przysługuje maksymalnie jedna nagroda konkursowa — niezależnie od liczby zadań konkursowych, które zostały przez niego zgłoszone.

§ 6.
Rozstrzygnięcie konkursu 

1. Oceny zgłoszonych zadań konkursowych dokona komisja konkursowa. 

2. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Organizatora najpóźniej w terminie do dnia 04.02.2024 r.

3. W skład komisji konkursowej wejdą 3 (słownie: trzy) osoby, wyznaczone przez Organizatora.

4. Organizator nie jest zobowiązany ujawniać danych osobowych członków komisji konkursowej, w tym również na żądanie osoby biorącej udział w Konkursie. 

5. Na pierwszym etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy osoby, które dokonały zgłoszeń zadań konkursowych, spełniają formalne wymagania uczestnictwa w Konkursie, wskazane w § 3 Regulaminu. 

6. Na drugim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa dokona weryfikacji, czy zgłoszone zadania konkursowe spełniają formalne wymagania dla zadań konkursowych, wskazane w § 4 ust. 4-13 Regulaminu. 

7. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową — w następstwie weryfikacji, o której mowa w ust. 5-6 — że:

 • osoba, która zgłosiła zadanie konkursowe, nie spełnia wymogów uczestnictwa w Konkursie wskazanych w § 3 Regulaminu;
 • zadanie konkursowe, które zostało zgłoszone przez Uczestnika, nie spełnia wymogów wskazanych w § 4 ust. 4-13 Regulaminu, 

Komisja konkursowa odrzuca takie zadania konkursowe i nie bierze ich pod uwagę przy przyznawaniu nagród w Konkursie.

8. Na trzecim etapie rozstrzygania Konkursu komisja konkursowa kompleksowo oceni wszystkie zadania konkursowe, które pozytywnie przeszły weryfikację, o jakiej mowa w ust. 5-6 — w celu wyłonienia najlepszych zadań oraz przyznania nagród, o których mowa w § 5 ust. 1 Regulaminu.

9. Komisja konkursowa ocenia zadania konkursowe, o których mowa w ust. 8, w oparciu o następujące kryteria:

 • spełnienie wszystkich wymogów regulaminowych konkursu;
 • data zgłoszenia
 • pomysłowość, szczerość, autentyczność wypowiedzi

10. Po dokonaniu oceny zadań konkursowych zgodnie z ust. 9 komisja konkursowa:

 • wyłoni 3 zwycięskie osoby, którym zostanie przyznana nagroda konkursowa za najlepiej wykonane zadanie konkursowe;
 • stworzy listę rezerwową Uczestników, którym może zostać przyznana nagroda konkursowa w miejsce Uczestników wskazanych w lit. a — w sytuacjach, o których mowa w § 7 ust. 7 Regulaminu. 

11. Komisji konkursowej na każdym etapie Konkursu przysługuje prawo żądania od osoby biorącej udział w Konkursie dodatkowych informacji lub danych w celu weryfikacji, czy zostały spełnione wymogi, o których mowa w § 3 Regulaminu i § 4 ust. 4-13 Regulaminu — jednak tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia należytej weryfikacji.

12. Organizator zastrzega, że komisja konkursowa może:

 • nie przyznać nagrody konkursowej żadnemu z Uczestników;
 • przyznać nagrody konkursowe mniejszej liczbie Uczestników niż liczba przewidzianych nagród konkursowych, 

jeżeli liczba Uczestników będzie niewystarczająca lub zgłoszone zadania konkursowe nie będą spełniać kryteriów, o których mowa w ust. 9. 

13. Wszystkie decyzje komisji konkursowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu, w tym odrzucania zadań konkursowych i wyboru najlepszych zadań konkursowych, są całkowicie suwerenne i nie wymagają uzasadnienia. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie ma wpływu na wybór najlepszych zadań konkursowych przez komisję konkursową, jak również nie może zmienić jej ostatecznych wyborów.

14. Ogłoszenie listy nagrodzonych Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. a, nastąpi najpóźniej w dniu 04.02.2024 r. poprzez Insta Stories profilu @thebeuty_runway.

15. Lista Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. b, nie podlega ogłoszeniu.

16. Zadania konkursowe Uczestników, o których mowa w ust. 10 lit. a, zostaną opublikowane przez Organizatora na Insta Stories na profilu @thebeauty_runway — na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 7.
Wydawanie i zwrot nagród konkursowych

1. Organizator powiadomi nagrodzonych Uczestników, o których mowa w § 6 ust. 10 lit. a Regulaminu, o przyznaniu nagród za najlepiej wykonane zadania konkursowe poprzez prywatną wiadomość na Instagramie— najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia wyłonienia nagrodzonych Uczestników.

2. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, nagrodzony Uczestnik powinien:

 • potwierdzić Organizatorowi, że przyjmuje nagrodę konkursową;
 • przekazać Organizatorowi dane, które są niezbędne do wydania nagrody (np. adres do doręczeń, adres e-mail, dane potrzebne do zapłaty podatku od wygranej etc.);
 • potwierdzić udzielenie Organizatorowi licencji niewyłącznej do utworu (zadania konkursowego) zgodnie z § 9 ust. 8-16 Regulaminu;
 • przedstawić zgodę na rozpowszechnianie wizerunku osoby, która znajduje się na zdjęciu (zadaniu konkursowym) oraz zapoznać tę osobę z Regulaminem i obowiązkiem informacyjnym Konkursu;
 • w przypadku niepełnoletnich Uczestników, ponownie przedstawić oświadczenie o którym mowa w § 3 ust. 3 powyżej. 

 — najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia powiadomienia przez Organizatora. 

3. Jeżeli nagrodzony Uczestnik nie dopełni obowiązków, o których mowa w ust. 2, lub oświadczy, że nagrody nie odbierze, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się nagrody konkursowej.

4. Jeżeli nagrodzony Uczestnik przekaże Organizatorowi niepełne lub niepoprawne dane czy informacje — i pomimo wezwania do ich uzupełnienia lub poprawienia nie dopełni tych czynności — w wyniku czego skuteczne wydanie nagrody konkursowej Uczestnikowi nie będzie możliwe, Organizator jest zwolniony z obowiązku wydania Uczestnikowi nagrody konkursowej, a nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jej wydanie.

5. Nagrodzony Uczestnik traci prawo do wydania nagrody konkursowej, jeżeli po wyłonieniu Uczestników zgodnie z § 6 ust. 10 lit. a Regulaminu ujawni się okoliczność, w świetle której zadanie konkursowe nagrodzonego Uczestnika powinno było zostać odrzucone zgodnie z § 6 ust. 7 Regulaminu (np. Uczestnikowi nie przysługują prawa autorskie do nagrodzonego zadania konkursowego, zadanie konkursowe narusza prawa osób trzecich etc.).

6. W sytuacji, o której mowa w ust. 5:

 • jeżeli jeszcze nie nastąpiło wydanie nagrody konkursowej — Organizator nie jest zobowiązany do wydania nagrody konkursowej Uczestnikowi, a Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o jej wydanie;
 • jeżeli nastąpiło już wydanie nagrody konkursowej — Uczestnik jest zobowiązany zwrócić Organizatorowi nagrodę konkursową najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu nagrody, przy czym wezwanie do zwrotu nagrody nie może zostać skierowane do Uczestnika później niż w terminie 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zakończenia Konkursu zgodnie z § 4 ust. 1 Regulaminu. W przypadku bezskutecznego upływu terminu na zwrot nagrody konkursowej lub złożenia przez Uczestnika oświadczenia, że nagrody konkursowej nie zwróci, Organizator wystąpi do właściwego sądu powszechnego o zwrot nagrody konkursowej lub zapłatę odszkodowania. 

7. W sytuacjach, o których mowa w ust. 3, ust. 4 i ust. 5, nagroda konkursowa przypada kolejnym Uczestnikom z listy, o której mowa w § 6 ust. 10 lit. b — zgodnie z kolejnością przyjętą na liście — aż do skutecznego wydania wszystkich nagród konkursowych. Ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

8. Wydanie nagród konkursowych Uczestnikom nastąpi poprzez wysyłkę mailem, najpóźniej w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia spełnienia przez Uczestnika obowiązków, o których mowa w ust. 2.

9. Przejście własności nagrody konkursowej, wszelkich ciężarów i korzyści z nią związanych, jak również ryzyko jej przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia przechodzi na nagrodzonego Uczestnika z chwilą potwierdzenia odbioru nagrody konkursowej przez nagrodzonego Uczestnika lub osobę trzecią, działającą w imieniu nagrodzonego Uczestnika.

10. W przypadku, gdy nagrodzony Uczestnik nie odbierze nagrody konkursowej po jej wydaniu przez Organizatora zgodnie z ust. 8, Organizator przyjmuje, że Uczestnik zrzekł się nagrody konkursowej.

11. Zrzeczenie się nagrody konkursowej przez nagrodzonego Uczestnika powoduje, że nagroda konkursowa pozostaje własnością Organizatora, a nagrodzony Uczestnik traci roszczenie o jej wydanie.

§ 8.
Prawa własności intelektualnej

1. Zgodnie z § 4 ust. 10 Regulaminu każda osoba biorąca udział w Konkursie jest zobowiązana posiadać pełne i nieograniczone prawa autorskie do utworu zgłaszanego w ramach zadania konkursowego, w związku z czym powinna posiadać prawo do rozporządzania i korzystania z utworu, w tym do udzielania licencji oraz przenoszenia autorskich praw majątkowych — pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w § 11 ust. 1 lit. b-c Regulaminu.

2. Na podstawie niniejszego Regulaminu osoba biorąca udział w Konkursie (lub opiekun prawny niepełnoletniego Uczestnika) udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej na korzystanie z utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego na polach eksploatacji koniecznych do przeprowadzenia Konkursu i osiągnięcia celów z nim związanych i opisanych w niniejszym Regulaminie (np. udostępnienie w Stories zwycięskich oraz wyróżnionych zadań konkursowych), tj.:

w odniesieniu do utworów niebędących programem komputerowym:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów wszelkimi technikami, w szczególności drukarskimi, reprograficznymi, zapisu magnetycznego, optycznego i cyfrowego na dowolnych nośnikach,
 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworów w postaci cyfrowej w szczególności w ramach systemów teleinformatycznych, na twardych dyskach komputerów osobistych i wszelkich serwerach, bez jednoczesnego tworzenia nośnika materialnego,
 • wprowadzanie utworów do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów,
 • rozpowszechnianie utworów poprzez ich publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym także w ramach serwisów społecznościowych, telewizji i radia internetowego, przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej a także wszelkie publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet, sieciach telefonii mobilnej i innych sieciach komunikacji elektronicznej oraz rozpowszechnianie i przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej;
 • korzystanie z utworów poprzez włączanie ich do innych utworów oraz innych materiałów nietwórczych;

3. Licencja, o której mowa w ust. 2, jest udzielana bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4. Organizator może udzielać dalszych licencji (sublicencji) na rzecz osób trzecich, na co osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę.

5. Udzielenie licencji nastąpi w momencie zgłoszenia zadania konkursowego przez osobę biorąca udział w Konkursie.

6. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na wprowadzenie przez Organizatora albo osobę trzecią z upoważnienia Organizatora dowolnych zmian w zakresie treści i/lub formy utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego, w tym na dokonywanie skrótów, cięć, zmiany kolorystyki, łączenie utworu z innymi utworami, włączanie utworu do innych utworów etc.

7. Osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora z opracowań utworu zgłoszonego w ramach zadania konkursowego. Ponadto osoba biorąca udział w Konkursie wyraża zgodę na zezwalanie przez Organizatora na korzystanie z opracowań utworu przez osobę trzecią.

8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z prawami autorskimi Organizatora oraz zakresem licencji udzielonej zgodnie z § 9 osoba biorąca udział w Konkursie powinna niezwłocznie skontaktować się z Organizatorem.

9. Osoba biorąca udział w Konkursie zobowiązuje się dodatkowo do posiadania zgody na rozpowszechnianie wizerunku od osoby przedstawionej na zdjęciu (zadaniu konkursowym) w celu koniecznym do przeprowadzenia Konkursu i osiągnięcia celów z nim związanych i opisanych w niniejszym Regulaminie (np. udostępnienie w Stories zwycięskich oraz wyróżnionych zadań konkursowych) oraz przeniesienia tej zgody na Organizatora na zasadach tożsamych do wskazanych w § 9 w niniejszym Regulaminie.

§ 9.
Dane osobowe

1. Organizator przetwarza dane osobowe osób biorących udział w Konkursie z poszanowaniem obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych. 

2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych osób biorących udział w Konkursie zostały przedstawione w odrębnym dokumencie pt. „Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych”, który znajduje się w dołączonym do Regulaminu Konkursu Załączniku.

3. Osoba biorąca udział w Konkursie, wykorzystując jakiekolwiek dane osobowe należące do osób trzecich, jest zobowiązana zapewnić, aby użycie tych danych następowało zgodnie z prawem, a w szczególności, by podmioty, do których te dane należą, zostały należycie poinformowane o ich wykorzystywaniu. 

4. Jeżeli osoba biorąca udział w Konkursie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, Organizator ma prawo przyjąć, że użycie tych danych osobowych następuje zgodnie z prawem. 

5. W przypadku, gdy osoba biorąca udział w Konkursie bezprawnie korzysta z danych osobowych należących do osób trzecich, może ponieść odpowiedzialność wobec Organizatora na zasadach opisanych w § 11 ust. 1 lit. e Regulaminu.

§ 10.
Zasady odpowiedzialności

1. Osoba biorąca udział w Konkursie ponosi odpowiedzialność za:

 • skutki zgłoszenia zadania konkursowego, które narusza obowiązujące prawo lub dobre obyczaje;
 • naruszenie jakichkolwiek praw przysługujących jakimkolwiek osobom trzecim, w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej;
 • wady fizyczne i prawne wszelkich wytworów zgłoszonych w ramach zadania konkursowego — niezależnie od tego, czy są utworem;
 • rozpowszechnianie wizerunku osoby trzeciej bez jej zezwolenia;
 • użycie danych osobowych osoby trzeciej z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym bez wiedzy i/lub zezwolenia osoby trzeciej;
 • zwrot nagrody zgodnie z § 7 ust. 6 lit. b Regulaminu;
 • skutki podania niepoprawnych danych i informacji, które są potrzebne do wywiązania się z obowiązków podatkowych na zasadach opisanych w § 8 Regulaminu. 

2. Ponadto osoba biorąca udział w Konkursie może ponosić odpowiedzialność deliktową wobec osób trzecich, o ile działania lub zaniechania osoby biorącej udział w Konkursie spowodowały szkodę po stronie osób trzecich.

3. W przypadku poniesienia przez Organizatora szkody, rozumianej jako rzeczywista strata i/lub utracone korzyści w rozumieniu art. 361 k.c., w następstwie naruszenia Regulaminu przez osobę biorącą udział w Konkursie, Organizator jest uprawniony do żądania naprawienia szkody przez osobę biorącą udział w Konkursie, w szczególności poprzez zwrot wszystkich udokumentowanych kosztów, jakie poniósł w związku z działaniem lub zaniechaniem osoby biorącej udział w Konkursie — w tym kosztów pomocy prawnej.

4. W przypadku nałożenia na Organizatora administracyjnej kary pieniężnej za nieumyślne naruszenie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych z winy osoby biorącej udział w Konkursie, Organizator może żądać od osoby biorącej udział w Konkursie zwrotu równowartości zapłaconej administracyjnej kary pieniężnej, jednak w kwocie nie wyższej niż 1000 zł (słownie: tysiąc złotych 00/100).

5. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami wobec Organizatora z tytułu działań lub zaniechań osoby biorącej udział w Konkursie, które pozostają w związku z Konkursem, osoba biorąca udział w Konkursie zwalnia Organizatora z odpowiedzialności wobec tej osoby trzeciej, a gdyby to było niemożliwe ze względu na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa — pokrywa wszelkie udokumentowane koszty, jakie poniósł Organizator w związku z tymi roszczeniami, w tym koszty pomocy prawnej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • niedopełnienie przez osobę biorącą udział w Konkursie wymogów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
 • niedopełnienie przez Uczestnika wymogów związanych z odebraniem nagrody konkursowej;
 • podanie przez Uczestnika niepełnych lub niepoprawnych danych lub informacji, których wymaga Organizator;
 • niemożność przeprowadzenia Konkursu z przyczyn niezależnych od Organizatora, w tym z powodu zablokowania konta/strony Organizatora przez Instagram;
 • wybór najlepszych zadań konkursowych przez komisję konkursową;
 • skutki siły wyższej.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w postaci utraconych korzyści w rozumieniu art. 361 k.c.

8. Całkowita odpowiedzialność Organizatora zarówno z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania zobowiązania, jak również z tytułu popełnienia deliktu, jest ograniczona do wartości nagrody, o której mowa w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu.

9. Odpowiedzialność Organizatora z tytułu rękojmi, w tym rękojmi za wady fizyczne i prawne nagród, o których mowa w § 5 ust. 1-2 Regulaminu, jest wyłączona.

10. Ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w niniejszym paragrafie nie dotyczą odpowiedzialności za szkodę, jaką Organizator może wyrządzić osobie biorącej udział w Konkursie w sposób umyślny, a także odpowiedzialności za szkodę na osobie oraz odpowiedzialności za szkodę, o której mowa w art. 435 k.c. i art. 436 k.c.

§ 11.
Procedura reklamacyjna

1. W przypadku stwierdzenia przez osobę biorącą udział w Konkursie, że Konkurs został przeprowadzony z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu, osoba biorąca udział w Konkursie może złożyć reklamację.

2. Reklamację można złożyć:

 • poprzez wysłanie reklamacji na adres elektroniczny — na adres Organizatora redkacja@thebeauty-runway.com;
 • poprzez wysłanie reklamacji na piśmie, najlepiej listem poleconym — na adres siedziby Organizatora: ul. Aleja Rzeczypospolitej 18/206, 02-972 Warszawa

3. Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby biorącej udział w Konkursie;
 • dane kontaktowe osoby biorącej udział w Konkursie (adres e-mail, numer telefonu lub adres do doręczeń itp.);
 • szczegółowy opis, na czym polegała niezgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
 • treść żądań osoby biorącej udział w Konkursie w związku z zarzucaną niezgodnością przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem;
 • informację, w jakiej formie ma zostać przekazana odpowiedź na reklamację (elektronicznie — na podany adres elektroniczny, czy na piśmie — na podany adres do doręczeń). 

4. Reklamację można złożyć najpóźniej w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia podania informacji o rozstrzygnięciu Konkursu zgodnie z § 6 ust. 14 Regulaminu.

5. Za datę wniesienia reklamacji uważa się:

 • datę wysłania wiadomości na podany adres elektroniczny — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. a;
 • datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. b;
 • datę złożenia reklamacji w siedzibie Organizatora — w przypadku, o którym mowa w ust. 2 lit. c. 

6. Reklamacje wniesione po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, są pozostawiane bez rozpatrzenia.

7. Po otrzymaniu reklamacji Organizator niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie — drogą elektroniczną, na podany adres elektroniczny.

8. Po otrzymaniu reklamacji wniesionej w terminie, o którym mowa w ust. 4, Organizator rozpatrzy ją najpóźniej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej otrzymania i udzieli odpowiedzi na reklamację zgodnie z informacją, o której mowa w ust. 3 lit. e; w przypadku braku tej informacji Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację w takiej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja.

§ 12.
Pactum de non cedendo

Jeżeli z tytułu uczestnictwa w Konkursie powstanie jakakolwiek wierzytelność na rzecz osoby biorącej udział w Konkursie, osoba biorąca udział w Konkursie nie może dokonać cesji tej wierzytelności na rzecz osoby trzeciej bez zgody Organizatora. W szczególności dotyczy to wierzytelności o wydanie nagrody konkursowej zgodnie z § 7 ust. 8 Regulaminu. 

§ 13.
Dane kontaktowe

1. Z Organizatorem można kontaktować w następujący sposób:

 • telefonicznie pod numerem: +48 665 974 856;
 • pocztą elektroniczną pod adresem: redakcja@thebeauty-runway.com;
 • pocztą zwykłą pod adresem: TBRW Sp. z o.o. Aleja Rzeczypospolitej 20/274, 02-972 Warszawa

2. Preferowaną formą kontaktu jest komunikacja za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez pocztę elektroniczną.

3. Kontakt z Organizatorem jest możliwy w dni robocze i w godzinach roboczych.

§ 14.
Zmiana Regulaminu

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w tym w trakcie trwania Konkursu. 

2. Zmiana niniejszego Regulaminu, o której mowa w ust. 1, jest skuteczna po powiadomieniu osób biorących udział w Konkursie o tej zmianie poprzez konto @thebeauty_runway na głównej tablicy w serwisie Instagram na co najmniej 1 (słownie: jeden) dzień przed wejściem zmiany w życie. 

3. Nie stanowi zmiany Regulaminu:

 • doprecyzowanie szczegółów czynności, które należy wykonać w ramach zadaniach konkursowego — na zasadach, o których mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu;
 • udzielanie przez Organizatora wyjaśnień osobom biorącym udział w Konkursie;
 • zmiana danych kontaktowych Organizatora, o których mowa w § 14 ust. 1 Regulaminu. 

§ 15.
Wykaz załączników

1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

2. Wykaz załączników do niniejszego Regulaminu:

— Załącznik nr 1: Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

§ 16.
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym aktów wymienionych w § 1 ust. 6 Regulaminu.

2. W przypadku sporządzenia Regulaminu w różnych wersjach językowych rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

3. Użyte w Regulaminie nagłówki jednostek redakcyjnych (paragrafów) mają charakter informacyjny dla wygody osób biorących udział w Konkursie i nie wpływają na interpretację Regulaminu.

4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu w całości lub części zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania, nie wpłynie to na ważność, skuteczność lub możliwość wyegzekwowania pozostałych postanowień Regulaminu. W takiej sytuacji nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie zostanie zastąpione właściwym przepisem prawa. 

5. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych odnośnie przyjęcia, interpretacji, wykonania i skutków prawnych Regulaminu Strony w dobrej wierze podejmą negocjacje w celu polubownego rozstrzygnięcia sporu. W razie braku rozwiązania sporu na drodze polubownej Strony oddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego (t. j. Dz. U. 2018 poz. 1360, z późn. zm. — dalej: k.p.c.).

6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 27.06.2019r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „The Beauty Runway & Ambasada Brytyjska”


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest portal The Beauty Runway prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TBRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy Al. Rzeczypospolitej 20/274, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000760083, REGON: 381912540, NIP: 9512474208 , adres e-mail: redakcja@thebeauty-runway.com, zwany dalej Administratorem;

2. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • przeprowadzenia konkursu „The Beauty Runway & Ambasada Brytyjska”, ogłoszenia wyników oraz realizacji nagród wskazanych w Regulaminie — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest realizacja celów marketingowych, reklamowych, promocyjnych;
 • spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa);
 • spełnienia obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (niezbędność do wykonania obowiązków wynikających z prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest np. posiadanie informacji o wykonywaniu praw z RODO, tworzenie rejestrów i ewidencji itp.;
 • archiwalnym i dowodowym — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie dowodów, gdy zażąda ich np. organ władzy państwowej;
 • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest ochrona interesów Administratora, w szczególności interesów majątkowych;

3. W każdej chwili możesz wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail jest konieczne do wzięcia udziału w Konkursie (bez tych danych wzięcie udziału w Konkursie nie będzie możliwe);
 • podanie takich danych, jak numer telefonu opiekuna prawnego, adres e-mail, adres korespondencji jest konieczne do skontaktowania się z Tobą (bez tych danych kontakt nie będzie możliwy);
 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko, pesel/nip, adres zamieszkania, dane właściwego Urzędu Skarbowego jest konieczne do odprowadzenia podatku dochodowego od nagrody (bez tych danych wywiązanie się z obowiązków podatkowych nie będzie możliwe);

5. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

6. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom takim, jak informatycy, czy księgowość oraz współpracującym z nami prawnikom; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotom prywatnym i publicznym;

7. W związku z korzystaniem przez Administratora z popularnych usług (Instagram, Microsoft, Google) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. W odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield);

8. Twoje dane osobowe będą przechowywane:

 • przez czas potrzebny do przeprowadzenia Konkursu oraz realizacji nagród wskazanych w Regulaminie — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udziałem w Konkursie;
 • do ustania potrzeby kontaktu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celach kontaktowych; 
 • przez okres 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń;
 • przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub do celów marketingowych;

9. Posiadasz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Zamknij wyszukiwanie

Sugestie