§1

Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania przez administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również wykorzystywanie plików cookies.

§2

Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO poniżej przedstawiamy informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

I – Administrator

Administratorem Państwa danych jest właściciel portalu www.thebeauty-runway.com (zwanej dalej „Serwisem”) – firma TBRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy Alei Rzeczypospolitej 18/206, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000760083, REGON: 381912540, NIP: 9512474208 (dalej zwana „Administratorem”).

II – Kontakt

Możesz kontaktować się z nami pod adresem redakcja@thebeauty-runway.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III – Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych

1. Przesyłanie powiadomień e-mail wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • adres e-mail,
 • imię i nazwisko.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku przekazywania Ci informacji o czynnościach związanych z realizacją zamówień i usług oraz w celu poprawy ich jakości.

2. Przesyłanie wiadomości marketingowych – newsletter – wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, gdzie uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych, na co wyraziłeś zgodę.

3. Wypełnienie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych (np. tworzenia odpowiednich rejestrów) wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię,
 • adres e-mail.

Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli służy to wykonaniu obciążającego nas obowiązku prawnego, oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prawidłowej realizacji Twoich uprawnień wynikających z RODO.

4. Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP, Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami klientów lub osób trzecich.

5. Archiwizacja i gromadzenie dowodów wymagają przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli zostaną podane),
 • adres e-mail,
 • adres zamieszkania/siedziby/do doręczeń (jeżeli zostanie podany),
 • firma (jeżeli zostanie podana),
 • numer NIP (jeżeli zostanie podany),
 • IP, Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku posiadania dowodów na zaistnienie określonych faktów, czego mogą żądać od nas organy państwowe.

6. Analiza aktywności użytkowników Serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych takich jak:

 • data i godzina odwiedzin Serwisu,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu,
 • czas spędzony w Serwisie,
 • odwiedzone podstrony,
 • podstrona, gdzie wypełniono formularz. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym możemy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku uzyskania informacji o aktywności użytkowników Serwisu. I

IV – Odbiorcy danych

Twoje dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla na usługi hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, Poczcie Polskiej S.A., a także innym naszym podwykonawcom.

V – Okres przechowywania danych

Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – np. jeśli złożysz reklamację – do upływu terminów przedawnienia,
 • tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
 • wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o nowościach i ofertach Administratora – do czasu utraty przydatności, chyba że wcześniej cofniesz zgodę,

VI – Przekazywanie danych do państwa trzeciego

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi takich jak Google Analytics przekazujemy Twoje dane do USA na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 roku.

Możesz od nas uzyskać kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

VII – Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na gruncie RODO przysługują Ci określone uprawnienia:

 • prawo do informacji, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne możemy naliczyć opłatę;
 • jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) masz prawo zażądać ich sprostowania;
 • w pewnych sytuacjach możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być nam potrzebne do celów, o których informowaliśmy; kiedy skutecznie zostanie cofnięta zgoda na przetwarzanie danych (o ile nie mamy prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z ciążącego na nas obowiązku prawnego;
 • w przypadku, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z nami, masz prawo przenieść swoje dane do innego administratora;
 • jeśli uznasz, że przetwarzane Twoich danych osobowych jest nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub nie potrzebujemy już określonych danych, możesz także zażądać, abyśmy przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) nie dokonywali na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywali;
 • przetwarzamy Twoje dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących naszych produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes Administratora”. W przypadku takiego przetwarzania masz możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w opisanym wyżej celu;
 • aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością, poprosiliśmy Cię o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wysłanej do nas wiadomości mailowej. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody nie będziemy już przetwarzać danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

VIII – Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie Twoich danych jest:

 • kiedy wymagają tego przepisy prawa – obowiązkiem prawnym,
 • warunkiem wysyłania Ci informacji o nowościach i ofertach Administratora – odnośnie newslettera.

IX – Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W celu wysyłania Ci spersonalizowanej reklamy i informacji o wydarzeniach organizowanych przez nas lub przez partnerów współpracujących, będziemy Twoje dane przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania, ale nie będzie to wywoływać wobec Ciebie skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Wykonywane przez nas profilowanie pozwala nam ustalić Twoje zainteresowania w odniesieniu do świadczonych przez nas usług lub oferowanych produktów. Dzięki temu możemy tworzyć specjalnie dla Ciebie spersonalizowaną reklamę.

§3

Pliki cookies

Rozpoczynając korzystanie z naszej strony internetowej akceptujesz poprzez aktywację przycisku “Akceptuj” umieszczenie przez stronę internetową na Twoim urządzeniu (np. komputerze, tablecie, telefonie) plików cookies.

Za pośrednictwem większości powszechnie używanych przeglądarek możesz sprawdzić czy na Twoim urządzeniu zostały zainstalowane pliki cookies, jak również usunąć zainstalowane pliki cookies oraz zablokować instalowanie ich w przyszłości przez stronę internetową lub inne strony. Jednakże usunięcie lub zablokowanie plików cookies może spowodować problemy z korzystaniem ze strony internetowej. Więcej informacji o usuwaniu, modyfikacji lub blokowaniu plików cookies znajdziesz pod adresem http://www.cookiecentral.com/faq/.

Pliki cookies umożliwiają korzystanie ze strony internetowej (bez nich by nie działała prawidłowo). Zgodnie z międzynarodowymi standardami NAI (https://www.networkadvertising.org/) ADO przechowuje je przez okres do pięciu lat.

Ponadto, ADO wykorzystuje informacje zawarte w plikach cookies do celów analitycznych np. w celu liczenia liczby wejść na stronę. Zawarte w nich informacje służą wyłącznie do celów statystycznych, a ADO nie wykorzystuje ich w celu identyfikacji Ciebie.

§4

Postanowienia końcowe

Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 roku.
O każdej zmianie polityki zostaniesz poinformowany/poinformowana drogą mailową.

Zamknij wyszukiwanie

Sugestie