§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze strony internetowej The Beauty Runway (dalej jako „Strona internetowa”) dostępnej pod adresem internetowym www.thebeauty-runway.com

2. Strona internetowa jest własnością firmy TBRW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972), przy Al. Rzeczypospolitej 20/274, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000760083, REGON: 381912540, NIP: 9512474208  (zwanej dalej „Administratorem”).

3. Za pośrednictwem Strony internetowej, Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci publikacji artykułów oraz umożliwienia Użytkownikom ich przeglądania i komentowania.

4. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

 • poczty elektronicznej pod adresem: redakcja@thebeauty-runway.com
 • poczty tradycyjnej pod adresem: TBRW Sp. z o.o. Al. Rzeczypospolitej 20/274, 02-972 Warszawa

5. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity – Dz. U. z 2017 poz. 1219 ze zm.), dalej jako „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”.

§ 2

Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin strony internetowej www.thebeauty-runway.com

Strona internetowa – Strona internetowa The Beauty Runway dostępna pod adresem internetowym www.thebeauty-runway.com za pomocą której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną.

Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta usług świadczonych za pomocą Strony internetowej.

Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

§ 3

Wymagania techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników ze Strony internetowej, niezbędne jest łącznie:

 • połączenie z siecią Internet,
 • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet,
 • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.

2. W ramach Strony internetowej zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

3. Administrator informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4. Administrator informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w pkt. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Administrator zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4

Zasady korzystania ze Strony internetowej

1. Użytkownik jest obowiązany do korzystania ze Strony internetowej w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.

Zabronione jest w szczególności:

 • podejmowanie działań mających na celu zakłócenie działania Strony internetowej, a także uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z niej przez innych Użytkowników;
 • dodawanie w komentarzach pod treściami umieszczonymi na Stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:

– nawołujących do nienawiści, przemocy lub dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu,
– wulgarnych lub o charakterze erotycznym lub pornograficznym,
– nieprawdziwych lub mających na celu wprowadzenie w błąd,
– naruszających prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej,
– naruszających prawa osób trzecich, w szczególności ich dobra osobiste.

§ 5

Korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkowników

Użytkownik może za pomocą własnej przeglądarki internetowej korzystać z funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej, w szczególności przeglądać umieszczone na nie treści i je komentować.

W momencie wejścia Użytkownika na Stronę internetową, między nim a Administratorem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

W celu zaprzestania korzystania z funkcjonalności dostępnych na Stronie internetowej, Użytkownik powinien opuścić ją i zamknąć przeglądarkę internetową. Takie działanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

§ 6

Reklamacje

W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania Strony internetowej lub któregokolwiek z jej elementów, Użytkownik ma prawo złożyć reklamację.

Reklamacja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko Użytkownika,
 • adres poczty elektronicznej,
 • opis dostrzeżonych nieprawidłowości.

Reklamację należy przesłać pocztą elektroniczną na adres redakcja@thebeauty-runway.com 

Termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi wynosi maksymalnie 30 dni od otrzymania przez jej przez Administratora. Brak odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie reklamacji.

Odpowiedź na reklamację Administrator wysyła pocztą elektroniczną.

§ 7

Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia lub przerwy w działaniu Strony internetowej wywołane pracami technicznymi lub modernizacyjnymi. O przeprowadzeniu takich prac, Użytkownicy będą w miarę możliwości informowani z wyprzedzeniem.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • szkody wywołane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
 • roszczenia osób trzecich związane z treściami publikowanymi przez Użytkowników,
 • prawdziwość i rzetelność treści publikowanych przez Użytkowników oraz podanych przez nich danych osobowych.

§ 8

Własność intelektualna Administratora

1. Strona internetowa stanowi własność Administratora. Administrator jest uprawniony do dodawania, edycji, zmiany i usuwania wszelkich treści zamieszczanych na Stronie internetowej, w całości lub w części. Nazwa Strony internetowej, logo, zasady jej działania, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, a także oprogramowanie, na którym się opiera, kod strony oraz bazy danych podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. – Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (t.j. – Dz. U. z 2017 r. poz. 776 ze zm.) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Administratora bez jego wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 9

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://thebeauty-runway.com/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Możliwe jest także skorzystanie z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie Strony internetowej co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. 

3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18.02.2019 roku.

4. Regulamin dostępny jest pod adresem: https://thebeauty-runway.com/regulamin/

Zamknij wyszukiwanie

Sugestie