§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady i warunki korzystania z serwisu „TheBeauty-Runway”, działającego pod adresem internetowym https://thebeauty-runway.com/ (dalej: „Serwis”) oraz usług świadczonych przez Usługodawcę.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 3. Właścicielem Serwisu jest spółka TBRW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Al. Rzeczypospolitej 20/274, 02-972 Warszawa) zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000760083, REGON: 381912540, NIP: 9512474208 (dalej: „Usługodawca”).
 4. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy za pomocą:
  1. poczty elektronicznej – pod adresem: redakcja@thebeauty-runway.com; 
  2. poczty tradycyjnej – pod adresem: al. Rzeczypospolitej 20/274, 02-972 Warszawa;
  3. telefonu – pod numerem: 665 97 48 56.
 5. W ramach wykonywanej działalności, Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci publikacji artykułów oraz umożliwienia Użytkownikom ich przeglądania.
 6. Dostępne w Serwisie informacje o usługach dostarczanych przez Usługodawcę, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
 7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Serwisu, Usługobiorca zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

 1. Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Usługi z Umową (kryteria oceny zgodności Usługi z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
 4. Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Usługobiorców przez Usługodawcę;
 5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
 6. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
 7. Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
 8. Umowa – Umowa o korzystanie z Serwisu;
 9. Usługa – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na udostępnieniu danych w postaci cyfrowej, tj. publikacji artykułów oraz umożliwienie Użytkownikom ich przeglądania;
 10. Usługobiorca – Użytkownik Serwisu;
 11. Usługodawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu.

§ 3. Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Usługobiorców z usług świadczonych przez Usługodawcę za pomocą Serwisu, niezbędne jest łącznie:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
  3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies.
 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie przez Usługobiorców z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 3. Usługodawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Usługodawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Usługobiorcy, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Usługodawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie działania Serwisu, a także uniemożliwienie lub utrudnienie korzystania z niego przez innych Użytkowników.
 3. Usługobiorca korzystający z usług świadczonych przez Usługodawcę zobowiązany jest podawać wyłącznie dane (w tym dane osobowe) zgodne ze stanem rzeczywistym. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub niepełnych danych.

§ 5. Umowa o korzystanie z Serwisu  

 1. W momencie wejścia Usługobiorcy na stronę internetową Serwisu, między nim a Usługodawcą zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Usługobiorca może za pomocą własnej przeglądarki internetowej korzystać z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w szczególności przeglądać umieszczone na niej treści. 
 3. W celu zaprzestania korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, Użytkownik powinien opuścić ją i zamknąć przeglądarkę internetową. Takie działanie jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy.

§ 6. Reklamacje dotyczące korzystania z Serwisu

 1. Postanowienia niniejszego § 10 dotyczą wyłącznie:
  1. Usługobiorców będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
  2. Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, w szczególności Umowy o korzystanie z Serwisu;
  3. Niezgodności Usługi z Umową.
 2. Dostarczana Usługobiorcy przez Usługodawcę Usługa musi być zgodna z Umową przez cały okres jej dostarczania.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność ujawnioną w okresie dostarczania Usługi.
 4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Usługobiorca może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
 6. Reklamacja powinna zawierać:
  1. imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. opis ujawnionej Niezgodności;
  4. żądanie doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową.
 7. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową dotyczącą jej dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Usługodawcę nadmiernych kosztów.
 8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpowiedzi na reklamację, w której:
  1. uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową;
  2. odmawia doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
  3. odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
 9. Usługodawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
 10. W przypadku uznania reklamacji, Usługodawca na własny koszt doprowadza Usługę do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Usługobiorcy, uwzględniając charakter Usługi oraz cel, w jakim jest ona wykorzystywana. Planowany termin doprowadzenia Usługi do zgodności z Umową Usługodawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację. 

§ 7. Własność intelektualna Usługodawcy

 1. Wszystkie elementy składowe Serwisu, w szczególności:
  1. nazwa Serwisu;
  2. logo Serwisu;
  3. zasady działania strony internetowej Serwisu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych 

– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.

 1. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Usługodawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 8. Przetwarzanie danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://thebeauty-runway.com/polityka-prywatnosci/.  

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Postanowienia niniejszego § 14 dotyczą wyłącznie Usługobiorców będących Konsumentami.
 2. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
  1. powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów; 
  2. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
  3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 4. Usługobiorca może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 10. Zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
  1. zmiany przedmiotu działalności Usługodawcy;
  2. rozpoczęcia dostarczania przez Usługodawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
  3. dokonania technicznej modyfikacji Serwisu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
  4. prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego. 
 2. O zmianie Regulaminu Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Serwisu. 

§ 11. Postanowienia końcowe

Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 23.06.2023.

Zamknij wyszukiwanie

Sugestie